Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

1. Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce (SQUASHCENTRUM Chomutov s.r.o.) případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“, může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.squashcentrum-chomutov.cz/osobni-udaje.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů.

 1. Název: SQUASHCENTRUM Chomutov s.r.o.
 2. Kontaktní poštovní adresa: Cihlářská 5478, 43003 Chomutov
 3. Adresa pro osobní návštěvu: Cihlářská 5478, 43003 Chomutov
 4. Telefonní číslo; e-mail: 474 625 475; info@sqcv.cz
 5. Webové stránky: www.squashcentrum-chomutov.cz
 6. Identifikátor datové schránky: 9wn3xf4
 7. IČ: 27223221
 8. DIČ: CZ27223221
 9. 9. Osoba pověřená Správcem k řešení žádostí a realizaci požadavků subjektů údajů je jednatelka společnosti.

3. Zásady zpracovávání osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v naší společnosti podle následujících zásad:

 • „zákonnost, korektnost a transparentnost“ Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem korektně a transparentně.
 • „účelové omezení“ Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme jej od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • „minimalizace údajů“ Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • „přesnost“ Zpracováváme údaje přesné a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • „omezení doby uložení” Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikaci poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
 • „integrita a důvěrnost“ Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • „proporcionalita“ Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“
 • „odpovědnost“ Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

4. Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 • Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen ve výjimečných případech a pro zkvalitnění služeb, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
 • Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 • Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
 • Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy aj.
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Životní situace občana, správní řízení, agendy spadající pod orgán veřejné moci.
 • Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. Mezi naše oprávněné zájmy patří např. bezpečnost objektů, zvyšování kvality a efektivity práce zaměstnanců.

5. Oprávněné zájmy správce – SQUASHCENTRUM Chomutov s.r.o.

SQUASHCENTRUM Chomutov s.r.o. zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracovávané údaje nesouvisí s veřejným zájem nebo výkonem veřejné moci, ale s vnitřní bezpečnosti chodu správce a s kvalitou, efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto oprávněné zájmy, na základě kterých SQUASHCENTRUM Chomutov s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu, patří např. evidence jména, příjmení a kontaktního údaje žadatele o pracovní pozici za účelem možnosti pozvat žadatele na pracovní pohovor nebo v případě zájmu zákazníka o využívání bonusového programu. Na základě oprávněného zájmu dochází rovněž k monitoringu prostoru podniku, přičemž v případě, kdy nedojde ke zjištění bezpečnostního incidentu, dochází k automatickému přemazání záznamů.

6. Práva poskytovatele osobních údajů.

 • Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při jejich uplatňování. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou kontaktuje prosím osobu určenou Správcem (jednatelka Správce), která je pověřena řešením těchto situací. Kontaktní informace jsou v bodě 2 tohoto dokumentu.
 • Obecně se jednotlivá práva realizují prostřednictvím podání písemné žádosti u osoby určené Správcem, ve které Subjekt údajů specifikuje svůj požadavek, přičemž osoba určená správcem je povinna bez zbytečného odkladu (nejdéle však ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž v případě potřeby může být tato lhůta prodloužena o dva měsíce) vyrozumět subjekt údajů o učiněných opatřeních).
 • Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a vždy je ve vyváženém poměru s ostatními právy a povinnostmi Správce. Máme právo a povinnost se ke všem žádostem vyjádřit, a navrhovat taková řešení, aby učiněná opatření byla pro obě straně co nejméně zatěžující.
 • V případě uplatnění vašich dále uvedených práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace.
  • Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakého zákonného důvodu.
  • Právo na Opravu osobních údajů. Máte právo upřesnit vaše osobní údaje, které zpracováváme.
  • Právo na Výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti nebo povinnosti spojené s výkonem veřejné moci.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, tak že jsou vaše údaje vyloučeny ze zpracovávání, do doby, než budou vyjasněny důvody vašeho omezení. Omezení vašich údajů není absolutní a neplatí pro určení, výkonu, obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
  • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Naší povinností je informovat vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.
  • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
  • Právo na přenositelnost údajů. V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  • Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě že je zpracovávání osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv souhlas odvolat.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost, v případě neoprávněného zpracovávání vašich osobních údajů u dozorového úřadu. https://www.uoou.cz

Související dokumenty